Legvoorschriften 2022 (concept-versie)

(deze versie toont de tussentijdse bevindingen van de deskundigencommissie)

4.4.   Inspectie vochtpercentage

  – 8034 TECHNIEK (concept 2021)

Meet het vochtpercentage van een vloer met daarvoor geëigende apparatuur. Gebruik, indien de werkvloer leidingen bevat die niet te traceren zijn, een elektronische aanlegmeter/oppervlaktemeter (om penetratie van de vloer te vermijden). In andere gevallen verdienen de andere, hieronder genoemde meetmethoden de voorkeur.

Voor zandcement-dekvloeren en anhydrietvloeren is de CM-meting (Carbid meting) – mits goed uitgevoerd – het meest nauwkeurig. Ook elektronishce meting en een bolmeter, die in percentages uitleesbaar is, kunnen gebruikt worden.

Gebruik voor werkvloeren van hout of houtachtig materiaal – anders dan multiplex – een elektronische indicatiemeter (tenzij de leverancier anders aangeeft). Gebruik de speciale slagpen met twee meetpennen en sla de slagpen dwars op de houtrichting tot de helft in het te inspecteren materiaal. Bij multiplex vloeren is alleen een oppervlaktemeting mogelijk.

Bij steenachtige vloeren, zoals zandcement of anhydriet, moeten de meetpennen zo diep al de fabrikant van het meetinstrument aangeeft en in de regel 100 mm uit elkaar geplaatst worden.

Bij monolitische of keramische vloeren, evenals vloeren van siergrind of natuursteen, is het niet altijd mogelijk een nauwkeurige vochtmeting uit te voeren.

Toelichting:

Iedere werkvloer bevat vocht. Het vochtpercentage is onder meer van invloed op lijmhechting en krimp/uitzetting van het hout en daarmee op de kwaliteit van de afwerkvloer.

Een bijkomend voordeel van de CM-meting is dat hiermee een goede indruk van de consistentie (‘vastheid’) van de geinspecteerde zandcement-dekvloer of anhydrietdekvloer wordt verkregen, bijvoorbeeld: ’te zanderig’ – zie praktijknormen 8035 en 8037.

Een ander voordeel is dat indicatiemeting soms op de noodzaak van een vochtscherm wijst, waar dat strikt genomen (een CM-meting wijst dat uit) overbodig is: zie praktijknorm 8035 met toelichting.

– 8035  TECHNIEK (2021)

In nieuwbouwsituaties is het niet altijd nodig om een vochtscherm op de dekvloer aan te brengen. Als indicatiemeting uitwijst dat de werkvloer te vochtig is, kan er, indien deze werkvloer te vochtig blijft, een vloeibaar vochtscherm worden toegepast.

Vraag zonodig schriftelijk advies aan de lijmleverancier.

Maar als CM-meting uitwijst dat de dekvloer droog genoeg is, kan zo’n vochtscherm achterwege blijven.

Bij zandcement-dekvloer met vloerverwarming geen water gedragen vochtscherm toepassen.

Toelichting:

Door vochtinsluiting in combinatie met hoge temperaturen kan een hoge dampspanning ontstaan met als gevolg schade.

–  COMMUNICATIE (2012)

Raadpleeg vloer- of lijmfabrikant vóór het aanbrengen van een vloeibaar vochtscherm op een anhydrietvloer.

Toelichting:

Bij CM-meting wordt de dekvloer (van anhydriet of zandcement) uitgehakt tot op de onderliggende bouwvloer. Van het uitgehakte materiaal wordt het vochtpercentage gementen.

Voordeel van deze methode is dat de vochtmeting de gehele dikte van de dekvloer beslaat. tevens is bij deze methode de vastheid van het dekvloermateriaal te beoordelen.

Indicatiemeting beperkt zich tot het bovenste laagje van de dekvloer zelf.