Legvoorschriften 2022 (concept-versie)

(deze versie toont de tussentijdse bevindingen van de deskundigencommissie)

4.2.6.   Houten vloer

Speciale eisen voor parketteurs:

 • Vlakheid: ≤ 5 mm volgens vlakheidmeting met de rei (uitgelegd in 8028 t/m 8032);
 • Vochtpercentage: ≤ 12% volgens vochtmeting (uitgelegd in 8034).

Voer de volgende inspecties uit:

 • Controleren op rotte plekken en losse planken/delen;
 • Controleren op kraken van de vloer;
 • Vlakheidmeting (uitgelegd in 8028 t/m 8032);
 • Vochtmeting (uitgelegd in 8034);
 • Controleer of er aan de oppervlakte duidelijke sporen van houtvretende insecten zichtbaar zijn.

Bewerkingen (zie ook hieronder 8026 en 8027):

 • Rotte en kapotte delen vervangen;
 • Werkvloer (in overleg met de klant) kraakvrij maken (lanken vastschroeven op balklaag, spijkers doordrevelen);
 • Indien er sporen van houtvretende insecten zijn geconstateerd, adviseer uw klant maatregelen te treffen.

Indien de houten werkvloer onvoldoende vlak is (hol en/of bol staan van de vloerdelen) kan deze door schuren worden gecorrigeerd.

– 8023  TECHNIEK (concept 2021)

Ga na of zich onder een werkvloer met bijbehorende draagconstructie een toegankelijke kruipruimte bevindt. Zo ja: inspecteer die op vochtigheid en voldoende ventilatie.

“Vochtig” wil hier zeggen: bij toegang tot de kruipruimte is direct een muffe lucht waarneembaar.

“Voldoende ventilatie” wil hier zeggen dat er in de tegenover elkaar gelegen gevels, niet-geblokkeerde of vervuilde ventilatieroosters aanwezig zijn, die in open verbinding staan met de kruipruimte.

De klant dient te zorgen voor een werkvloer waarop de werkzaamheden tot een goed resultaat kunnen leiden.

 • Leg de meetbevindingen schriftelijk vast;
 • Pas boven te vochtige kruipruimtes en bij afwezige of onvoldoende ventilatie van de kruipruimte een vochtscherm toe;
 • Controleer of er een PE-folie kan worden aangebracht;
 • Volg de instructies van de leverancier met betrekking tot het aanbrengen van een dampdichte folie;
 • Maak de klant schriftelijk kenbaar dat deze direct maatregelen moet treffen om de ventilatievoorziening in orde te brengen.

Ondanks alle genoemde maatregelen bestaat het risico dat het dauwpunt in de houten vloer kan komen.

Handel evenzo als de werkvloer ‘kruipruimteloos’ op het zand is geplaatst (fundering op staal).

– 8024  TECHNIEK (2012)

Indien de werkvloer na inspectie niet blijkt te voldoen aan de eisen:

Tref, indien mogelijk, passende maatregelen om de gebreken te verhelpen of weiger anders een tussenvloer en/of afwerkvloer te leggen, zie ook 8022.

  –  8085  TECHNIEK (2012)

Indien de planken werkvloer kraakt, dienen deze planken extra te worden gefixeerd op de balklaag of de bestaande spijkers te worden doorgedreveld.

Resteert na behandeling van de planken werkvloer nóg kraak, dan kan de tussenvloer zo nodig op de werkvloer worden verlijmd én gespijkerd (geniet, geschroefd).

– 8025  COMMUNICATIE (2012)

Wijs de klant er op, dat de aanwezigheid van ingestorte leidingen in de werkvloer problemen kan geven: bij spijkeren, maar (bij aanwezigheid van verwarmingsleidingen en vloerverwarming) ook problemen met krimp op de te leggen tussenvloer/afwerkvloer.

Neem hiertoe zo nodig in de offerte of leveringsvoorwaarden een clausule op (zie verder 8041 t/m 8047).

– 8026  COMMUNICATIE (2012)

Maak voor de klant een inspectierapport, waarin alle bevindingen worden vermeld en neem ook alle noodzakelijke bewerkingen van de werkvloer in dit rapport op.

Formuleer dit zó duidelijk en ondubbelzinnig dat er achteraf geen discussie kan ontstaan over bevindingen en bedoelingen.

Maak de klant duidelijk, dat dit rapport gevolgen heeft (en welke) voor prijs en garanties (zie hierboven 8025 en de daarin genoemde legvoorschriften), en laat de klant ‘voor akkoord’ ondertekenen.

Het model-opnameformulier mag hierbij (onder verantwoordelijkheid van de parketteur) worden gebruikt.

– 8027  COMMUNICATIE (2012)

Indien zich bij of naar aanleiding van de inspectie van de werkvloer, vóór aanvang van de verdere werkzaamheden, onduidelijkheden voordoen bij de klant, opdrachtnemer of andere belanghebbende: neem contact op met de betreffende branchevereniging of instantie, genoemd in 8018.